PROSÍME O POMOC...

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účty v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach:

SK20 5200 0000 0000 1413 4536 

Účet pre potreby farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP: 

SK60 5200 0000 0000 1256 1737 

ĎAKUJEME...

 

Oznamy:

Oznamy:

 

- Pondelkové tematické kázne:

Srdečne vás pozývame na poslednú pondelkovú večernú sv. omšu s tematickou kázňou o ľudských a kresťanských čnostiach. 

 

- Biblické stretnutie:

V utorok po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretnutie. Témou bude šiesta kapitola Listu Efezanom. Týmto stretnutím ukončíme biblické stretnutia v tomto pastoračnom roku.

 

- Omša s novokňazom:

V stredu ráno o 07:00 bude celebrovať sv. omšu pre TV LUX o. Marek Marcin, novokňaz. Príďte si po novokňazské požehnanie.

 

- Detské a mládežnícke sv. omše:

V stredu bude posledná detská sv. omša a v piatok posledná mládežnícka sv. omša v tomto pastoračnom roku. Pozývame deti a mládež na stretnutie pri Eucharistii.

 

- Poďakovanie animátorom a katechétom:

Pozývame všetkých animátorov detí a mládeže, ktorí viedli stretká, a spevákov a hudobníkov detských a mládežníckych sv. omší, ako aj všetkých katechétov našej farnosti na stretnutie, ktorým chceme poďakovať za pastoračnú službu v tomto pastoračnom roku. Stretneme sa v stredu o 19:00 na fare.  

 

- Adorácia Taizé:

Pozývame Vás na adoráciu spojenú so spevmi a modlitbami podľa komunity z Taizé, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27.6.2019 od 19:00 do 20:00. Nácvik hudobníkov a spevákov bude v pondelok po večernej sv. omši na fare v čajovni.

 

- Slávnosť sv. Petra a Pavla:

V sobotu 29.6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, ktorý nás viaže povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši.

 

- Prihlášky na prípravu na Prvé sv. prijímanie:

Pri vstupe do farského kostola si môžete vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na prvé sv. prijímanie v budúcom pastoračnom roku. Podmienkou pre prvé sv. prijímanie je, aby dieťa navštevovalo v budúcom školskom roku aspoň tretí ročník ZŠ. Tento predprázdninový termín prihlasovania sme zvolili kvôli lepšej organizácii budúceho pastoračného roku a praktickejšiemu organizovaniu času detí v budúcom školskom roku. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 13. septembra 2019.

 

- DVD zo slávností PSP:

Kto si objednal DVD zo slávnosti Prvého sv. prijímania (všetkých troch termínov), môže si ho vyzdvihnúť v stredu po detskej sv. omši.

 

- Púte do Levoče:

Srdečne Vás pozývame na Pešiu púť do Levoče. Začíname vo štvrtok 4. júla sv. omšou o 7:00 v kláštore. Kto cíti túžbu, nech neváha, poslúchne vnuknutie Ducha Svätého a prihlási sa v sakristii kostola. Informatívne stretnutie bude v nedeľu 30. júna o 16:30 na fare.

Kto sa necíti za pešiu púť, predbežne zisťujeme v sakristii aj záujem o autobus na samotnú odpustovú nedeľu 7. júla.

Prosíme všetkých o modlitby za pútnikov.

 

- Letné tábory:

Prosíme rodičov detí, ktoré sú prihlásené na letné tábory našej farnosti, aby doplatili celú sumu v tomto týždni buď v škole, alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 

- Upratovanie:

O pomoc s upratovaním kostola v pondelok prosíme skupinu č. 7. Úprimne ďakujeme za službu a pomoc.

 

- Nové lavice v kostole:

Práce na nových laviciach pokračujú, no prosíme opäť o pomoc ochotných mužov, ktorí by vedeli obetovať pár hodín práce v stolárskej dielni na tomto našom diele. Prihlásiť sa môžete kňazom, alebo p. Širancovi. Ďakujeme.

 

- Verbum:

V sakristii si môžete kúpiť nové číslo teologického časopisu Verbum. Je to náročnejšie čítanie, ale veľmi zaujímavé a na aktuálne témy. Cena je 6,- €.

 

- Zbierka na kostol:

Minulý týždeň sa pri zbierke príspevkov na kostol, teda na úver, vyzbieralo 1.278,13 €. Na účty prišlo na ostatnú splátku (22.5.2018 - 21.6.2019) 4.401,14 €. Znovu sa nám podarilo zaplatiť splátku vo výške 3.295,- € (+ úrok: 779,47 € a poplatky: 23,59 €). Ďakujeme za milodary a štedrosť.

 

- Sľub FER:

O týždeň, v nedeľu 30.6. pri sv. omši o 10:30 zložia slávnostný sľub členovia Farskej ekonomickej rady.

Členovia novej FER sú: Martin Bača, Eva Eperješiová, Marek Figura, Marta Gerenyiová, Milan Hovanec, Radovan Ivanko, Cyril Karľa, Jaroslav Novák, Milan Pach, Peter Sačko, Štefan Takáč, Ľuboš Tešľa.

Ďakujeme týmto ochotným farníkom za prijatie voľby a menovania a tešíme sa na spoluprácu.  Prosíme o modlitby za celú radu, aby bola požehnaním a nápomocná farnosti v jej ekonomických a majetkových záležitostiach.

 

- Personálne zmeny vo farnosti:

S účinnosťou od 1. júla otec arcibiskup prekladá pána kaplána Jána Kulana z našej farnosti do úradu moderátora Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Ďakujeme mu za obetavú službu vo farnosti a bratské spoločenstvo na fare v tomto roku a prajeme mu veľa požehnania do ďalšej kňazskej práce. Oficiálne sa s pánom kaplánom rozlúčime v nedeľu 30.6. pri sv. omši o 09:00.

Na jeho miesto príde do našej farnosti pán kaplán Radoslav Gönci, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Belá nad Cirochou.

07.05.2018 08:52

MÁJ - DOBRÝ MESIAC

26.03.2018 14:12

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V DIECÉZNEJ SVÄTYNI

V našej diecéznej svätyni sa chystáme na sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý bude na druhú veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2018. Srdečne pozývame všetkých pútnikov.

10.03.2018 11:19

24 HODÍN PRE PÁNA - HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

V piatok 9. marca 2018 podvečer sa vo vatikánskej bazilike konala kajúca pobožnosť v rámci duchovnej kampane "24 hodín pre Pána". Liturgiu viedol Svätý Otec František. Prinášame plné znenie homílie, ktorú pri tejto príležitosti predniesol.

14.02.2018 12:57

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA PÔSTNE OBDOBIE 2018

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

23.12.2017 10:24

VIANOCE NA KVP

03.12.2017 01:04

SLOVO NA DNES

Nájdime si každý deň na liturgické čítanie, ktoré sa prednáša na svätej omši príslušného dňa adventu.

02.10.2017 11:43

DEŇ SO SVÄTOU FAUSTÍNOU

Vo štvrtok 5. októbra sa slávi liturgická spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu a apoštolku Božieho milosrdenstva. V našej diecéznej svätyni je to významná slávnosť spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. V spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva z košickej komunity pripravujeme duchovnú obnovu "Deň so sv. Faustínou".

03.09.2017 12:05

PASTIERSKY LIST BISKUPOV PRI PRÍLEŽITOSTI BLAHOREČENIA TITUSA ZEMANA

Kňazi v katolíckych kostoloch na Slovensku dnes, v nedeľu 3. septembra 2017, čítajú namiesto homílií Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k blahorečeniu saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Prinášame ho v plnom znení.

27.08.2017 08:09

FARSKÝ DEŇ 2017

Srdečne vás pozývame na oslavu 5. výročia posvätenia nášho farského chrámu, ktorý sa medzičasom stal diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva

18.06.2017 08:28

PRE HĽADAJÚCICH ŽIVOTNÉ POVOLANIE 12.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

20.04.2017 11:58

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Srdečne vás pozývame na slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý je podľa priania Pána Ježiša v nedeľu po Veľkej Noci. Tento rok bude druhá veľkonočná nedeľa 23. apríla 2017. Zvlášť upozorňujeme na neobvyklý čas svätých omši v nedeľu.

18.02.2017 16:49

VÝROČIE ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA KOŠICE – KVP v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozýva na 22. februára 2017 – osláviť 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša

16.02.2017 10:45

PROGRAM FARSKEJ PÚTE DO FATIMY 2017

Prinášame rámcový program farskej púte do Fatimy, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 18. septembra 2017 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení

28.11.2016 18:40

PASTIERSKY LIST KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA O SVÄTENÍ NEDELE

Prinášame vám plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele, ktorý sa čítal na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016

08.11.2016 13:00

KONIEC ROKA MILOSRDENSTVA A DIECÉZNA SVÄTYŇA

S radosťou vám oznamujeme, že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť náš farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

21.10.2016 10:21

OSLÁVME SVIATOK SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás, osláviť sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža. Pápeža, pri ktorom sme vyrastali. Ktorého sme mali a stále máme radi. Pápeža, ktorý nás účil byť kresťanmi v treťom tisícročí.

05.07.2016 07:09

POZVÁNKA NA KONCERT

V dňoch 29. júna až 12. júla 2016 sa koná festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. V rámci neho bude v stredu 6. júla 2016 o 18.45 h. v našom kostole Božieho milosrdenstva koncert mužského zboru St. Ephraim z Maďarska.

15.06.2016 18:13

KONSEKRÁCIA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA BUDE 1. SEPTEMBRA

11.06.2016 15:01

SVÄTÝ OTEC MENOVAL ZA NOVÉHO KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA FORGÁČA

10.06.2016 16:57

JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

13.05.2016 21:41

HOMÍLIA KARDINÁLA JOZEFA TOMKA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2016

Prinášame plné znenie homílie kardinála Jozefa Tomka, ktorú predniesol v našom kostola na sviatok Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

20.03.2016 15:16

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prinášame program prípravy a slávenia Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý vyvrcholí ako Jubileum ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016

17.03.2016 10:16

24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

27.02.2016 13:55

24 HODÍN PRE PÁNA

Príďte sa stretnúť s Milosrdným a objímajúcim Bohom.

06.01.2016 17:32

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX V KOŠICIACH - KVP

V dňoch 10. až 24. januára 2016 budeme na Slovensku poctení vzácnou návštevou mocnej orodovníčky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre (z Lisieux). V košickom kláštore Bosých karmelitánok, jej sestier, budú relikvie cez noc zo 14. na 15. januára. Pri tejto príležitosti všetkých pozývame na duchovné stretnutie.

03.01.2016 09:23

POŽEHNANIE BYTOV 6. JANUÁRA 2016

01.01.2016 11:51

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K SVETOVÉMU DŇU POKOJA 2016

Prečítajte si posolstvo Svätého Otca Františka k 49 . Svetovému dňu pokoja 1. januára 2016

17.12.2015 14:52

NOČNÉ BDENIE - PRÍPRAVA NA PREDVIANOČNÚ SPOVEĎ

Pozývame vás na nočné bdenie v našom kostole. Môžete prejsť Bránou milosrdenstva a spolu s nami rozjímať, modliť sa a vyprosovať dar milosrdenstva pre seba i pre celý svet

24.09.2015 10:50

VÍKEND RODÍN 2015

Pri príležitosti VIII. svetového stretnutia rodín v americkej Filadelfii, ktoré sa koná v týchto dňoch (22. - 27. septembra 2015) pozývame rodiny na spoločné prežitie víkendu. Dúfame, že zažijeme radosť zo spoločenstva a mnoho nových priateľstiev medzi dospelými i deťmi.

06.09.2015 06:12

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA K NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT 2015

Uvádzame plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska, v ktorom nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Spojenie medzi Košicami a Bratislavou je pomerne dobre zabezpečené linkami autobusovej a vlakovej dopravy. Usporiadatelia NPzŽ navyše pripravili mimoriadny vlak. Z našej farnosti môžeme cestovať na NPzŽ spoločne vlastným autobusom. Záujemci sa ale musia prihlásiť do nedele 13. septembra v sakristii kostola.