24 HODÍN PRE PÁNA V NAŠOM KOSTOLE

Aj naša farnosť sa aktívne zapojila do iniciatívy 24 hodín pre Pána, ku ktorej už po druhýkrát vyzval v pôstnom čase pápež František. Význam tejto aktivity zdôraznila aj prítomnosť pápežského misionára milosrdenstva p. Michala Zamkovského, CSsR.

V piatok 4. marca vo svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na Sídl. KVP sme o 15,00 hod. začali spoločne rozjímať o umučení nášho Pána a adorovať ho v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Následne p. Zamkovský viedol kajúcu pobožnosť s misijnou kázňou, v ktorej upriamil našu pozornosť na návrat márnotratného syna, na vždy v očakávaní návratu otvorenú, milujúcu a odpúšťajúcu náruč milosrdného Boha Otca... Hĺbka slov tohto podobenstva mnohých nasmerovala k sviatosti zmierenia (počas celej iniciatívy 24 hodín pre Pána boli veriacim k dispozícii viacerí kňazi – na spoveď či duchovný rozhovor). Modlitba posvätného ruženca, krížová cesta prednášaná birmovancami aj svätá omša, ktorú celebroval P. Zamkovský spolu s ostatnými prítomnými kňazmi, pritiahli k bráne milosrdenstva ďalších a kostol sa napĺňal do posledných miest.

Počas celonočnej tichej adorácie mohli veriaci využiť príležitosť rozhovoru s p. Zamkovským a spovede aj z rezervovaných hriechov alebo možnosť v tichu hľadieť na Ježiša prítomného vo Sviatosti oltárnej.

Spoločná modlitba pokračovala v sobotu 5. marca rannými chválami. Keďže bola prvá sobota v mesiaci, nasledoval ruženec s rozjímaniami bolestných tajomstiev a svätá omša, v ktorej sa opäť prihovoril p. Zamkovský. /Výhodou našej svätyne je, že už pri vstupe (v tomto roku milosrdenstva zvlášť s „príchuťou“ prechodu Svätou bránou) a napokon takmer z každého miesta môžeme v údive pozerať na obraz Ježiša Milosrdného. Jeho žehnajúca pravá ruka akoby nás neustále nabádala dôverovať mu – Jeho rozhrešenie je tu vždy a pre každého. Slzami zvlhnuté oči upriamené na Kristovu milosrdnú tvár svedčili v tej chvíli o tom, že povzbudivé slová pápežského misionára padali na správne miesta./

Aj počas celej soboty prichádzali veriaci do kostola prežiť v tichu so sviatostným Ježišom svojich „24 hodín“ (opäť s možnosťou spovede či rozhovoru s pátrom alebo inými kňazmi). Sobotný popoludňajší program predlžoval celú túto iniciatívu. Pomyselnou bodkou bola večerná svätá omša, vysielaná rádiom Lumen. Celebroval ju Mons. Anton Fabián, ktorý vo svojom príhovore vniesol nový pohľad na spomínané podobenstvo o márnotratnom synovi.

To, že náš kostol Božieho milosrdenstva v tomto Jubilejnom roku ponúka aj skúsenosť púte, nám v nedeľu 6. marca „pripomenuli“ pútnici, ktorí tu putovali vo veľkom počte (3 plné autobusy) zo Solivaru a Svinej so svojimi kňazmi. Spolu s nimi sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty a slávili sv. omšu. Svojou prítomnosťou sa nám stali príjemným povzbudením.