JUBILEUM CHORÝCH A POSTIHNUTÝCH V NAŠOM KOSTOLE

V rímskom kalendári mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva sa v dňoch 10. až 12. júna 2016 bude slávi Jubileum chorých a zdravotne postihnutých. K tomuto Jubileu sa v našom kostole so Svätou bránou pripojíme. Pri popoludňajšej svätej omši o 15.30 h. udelíme sviatosť pomazania chorých tým, ktorí o to požiadajú a budeme sa modliť za Božiu pomoc pre všetkých, ktorí pre vek alebo chorobu znášajú ťažkosti. Zároveň sa budeme modliť za tých, ktorí takýchto ľudí opatrujú a pomáhajú im. Prosíme príbuzných a priateľov, ktorí sa o chorých a postihnutých starajú, aby im pomohli, zúčastniť sa tohto slávenia. Tým, ktorí nemôžu prísť do kostola, vyslúžime sviatosti doma v sobotu 18. júna. Záujem o túto službu treba nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky do nedele 12. júna. Všetkých veriacich pozývame k skutkom telesného i duchovného milosrdenstva voči chorým a postihnutým v našej farnosti.,

 

 

Sviatosť pomazania chorých

 

V súvislosti s pripravovaným slávením Jubilea chorých a zdravotne postihnutých prinášame krátke poučenie o sviatosti pomazania chorých.

                                   

Táto sviatosť má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.

 

Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.

 

Kresťan môže prijať sväté pomazanie zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší. Za ťažké choroby považujeme také, ktoré ohrozujú život, alebo pre svoju závažnosť oberajú človeka o duchovný pokoj. V súčasnej dobe tzv. civilizačných chorôb spomenieme aspoň niektoré: vážne srdcovo-cievne ochorenia, onkologické diagnózy, ochorenia, ktoré môžu privodiť náhle príhody a kolaps s nebezpečenstvom smrti (vážnejšie hypertenzie, neurologické – epilepsia a pod.), psychické ochorenia.

 

Slávenie tejto sviatosti spočíva v pomazaní chorého posvätným olejom na čele a na rukách. Toto pomazanie sprevádza modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti. Biblický sa toto slávenie viaže na text z listu svätého Jakuba apoštola 5, 14 – 15: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“   

 

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky.

— spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;

— posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;

— odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;

— navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;

— prípravu na prechod do večného života.

 

Ako všetky sviatosti, aj pomazanie chorých je liturgickým a cirkevným slávením, či už sa koná v rodine, v nemocnici, alebo v kostole, pre jedného chorého alebo pre celú skupinu chorých. Je veľmi vhodné, aby sa slávilo v rámci Eucharistie, pamiatky Pánovej Veľkej noci. Ak to okolnosti vyžadujú, môže sviatosť pokánia predchádzať slávenie tejto sviatosti a po ňom môže nasledovať sviatosť Eucharistie.

 

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.

 

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje.

 

Spracoval Peter Novák, farár