AKO POMÔCŤ

Našu farnosť môžete finančne podporiť vkladom na účet v OTP banka Slovensko:

Účet pre podporu kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach 14134536/5200

Za milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!