HISTÓRIA FARNOSTI KOŠICE – KVP V SKRATKE

Rok 1990

25. december

Prvá sv. omša na sídlisku v priestoroch ZŠ Čordákova. Hlavným celebrantom bol d.o. Pavol Bugoš

Rok 1991

V kultúrnom dome v Myslave sa uskutočnil prvý ples veriacich zo sídliska KVP

Rok 1992

Jún

Prvá sv. omša na sídlisku počas týždňa v priestoroch školskej družiny na Dénešovej ulici

4. október

Vyšlo prvé číslo farského časopisu Prameň, od druhého čísla pod názvom Živý Prameň. Zakladateľmi tohto dvojtýždenníka boli manželia Mária a Pavol Sedlákovci pod duchovným vedením d. o. Pavla Bugoša.

Rok 1993

16. máj

Prvé sv. prijímanie prijalo štyristo detí zo sídliska KVP na nádvorí kostola sv. Bartolomeja v Myslave. Bolo to prvýkrát, čo túto sviatosť prijali spoločne deti z nášho sídliska. Sviatosť udelil d. o. Pavol Bugoš.

1. júl

Duchovnú správu sídliska odovzdal otec biskup Alojz Tkáč do rúk d. o. Stanislava Lipku.

Počas roka sa začali práce okolo vybavovania pozemku pod stavbu farského kostola.

Rok 1994

25. január

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice KVP schválilo pre potreby výstavby budúceho farského kostola pozemok za poliklinikou na Triede KVP.

24. február

Otec biskup Alojz Tkáč zriadil dekrétom k tomuto dňu farnosť Košice – KVP.

12. júl

Bola vyhodnotená verejná súťaž na architektonické riešenie budúceho farského kostola. Víťazom sa stal Ing. arch. Pásztor.

7. september

Zmenili sme bohoslužobný priestor počas týždňa. Zo školskej družiny na Dénešovej ulici sme sa sťahovali do krytu CO pod ZŠ Janigova. Priestory vysvätil košický dekan Pavol Dráb.

15. november

Do našej farnosti zavítal priamy potomok slávneho rodu a predseda Paneurópskej únie Otto von Habsburg a so svojim sprievodom sa zúčastnil na bohoslužbe na Čordákovej ulici.

Rok 1995

Začiatkom roka sa konali prvé voľby do Farskej pastoračnej rady.

24. jún

Na Lechkého ulici začali svoju činnosť Sestry Bosé Karmelitánky v prvom kláštore tejto rehole na Slovensku. Priestory kláštora vysvätil otec biskup Alojz Tkáč.

Rok 1996

1. február

Duchovný otec Stanislav Lipka nastúpil do duchovnej služby v armáde SR, a jeho miesto vo farnosti zaujal d. o. Andrej Ferko.

5. máj

Otec arcibiskup Alojz Tkáč udelil prvýkrát v našej farnosti sviatosť birmovania.

Rok 1997

1. február

Konal sa prvý ročník stolnotenisového turnaja Catholic Open.

4. október

Farský časopis Živý Prameň oslávil piate narodeniny.

Rok 1998

21. február

Mládež z našej farnosti usporiadala prvý farský karneval pre deti.

Rok 1999

13. február

Po ôsmych rokoch prestávky sa obnovila tradícia farských plesov a to pri príležitosti 5. výročia založenia farnosti.

28. február

V našej farnosti sme privítali bývalého veľvyslanca SR vo Vatikáne a predsedu Paneurópskej únie na Slovensku MUDr. Antona Neuwirtha.

9. máj

Otec arcibiskup Alojz Tkáč posvätil pozemok na výstavbu farského kostola.

Júl

Farská mládež zorganizovala prvýkrát letný tábor pre mladšie aj staršie deti v Drienici pri Sabinove.

Rok 2000

Hneď od začiatku Jubilejného roka pútalo pozornosť obyvateľov a návštevníkov Košíc obrovské logo Jubilejného roka o rozmeroch 25 x 15 m, umiestnené na čelnej strane bloku na Cottbuskej ulici č. 1. a viditeľného až z košického letiska.

21. apríl

Uskutočnila sa prvá krížová cesta v prírode od kríža pri kláštore po veľký myslavský kríž v lese pri vodárni. Krížovej cesty sa zúčastnilo okolo tristo veriacich.

14. máj

Začala sa farská púť do Ríma.

1. júl

Arcidiecézne večeradlo sa konalo prvýkrát v našej farnosti, a to na nádvorí kláštora.

14. október

Začiatok ľudových misií pre farnosti KVP a Myslava. V myslavskom kostole sv. Bartolomeja ich viedli otcovia Lazaristi.

Rok 2001

1.január

Naša farnosť dostala prvého kaplána v novom tisícročí. Bol to zároveň prvý menovaný kaplán na svete v novom miléniu. Jeho meno bolo Marek Pristaš.

25.január

Rozbehli sa prvé verejné zbierky na podporu výstavby kostola v okolitých farnostiach.

29. marec

Farnosti KVP a Myslava usporiadali púť do Svätej zeme.

1. júl

Duchovný otec Andrej Ferko odišiel pôsobiť na ruskú Sibír a jeho miesto zaujal vo farnosti d. o. Peter Novák.

Rok 2002

7. apríl

Počas návštevy našej farnosti zasvätil otec Arcibiskup Alojz Tkáč našu farnosť Božiemu milosrdenstvu.

12. apríl

Do našej farnosti zavítal na krátku návštevu predseda vlády SR p. Mikuláš Dzurinda.

1. september

V tento deň začalo na našom sídlisku fungovať Cirkevné Gymnázium sv. Košických mučeníkov.

Rok 2003

20. apríl

Pod vedením kaplána Mareka Pristaša uviedla farská mládež muzikál „ Napätie v srdci“.

Máj

V kláštornej kaplnke sa začala tradícia mesačných bohoslužieb v latinskom jazyku.

Premiéru v našej farnosti mal Majáles po šírim nebom, ktorý sme organizovali pre širokú verejnosť.

V novembri sa uskutočnila prvá verejná zbierka na podporu výstavby Farského Pastoračného Centra po sídlisku KVP.

Rok 2004

18. február

Otec biskup Bernard Bober požehnal priestory cirkevnej materskej škôlky na Hemerkovej ulici.

24. február

Desiate výročie založenia farnosti sme si pripomenuli pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval Otec arcibiskup Alojz Tkáč. Pri tejto príležitosti vyšla aj publikácia „10 rokov farnosti Košice KVP“.

9. apríl

Tradičnej krížovej cesty v prírode, tentoraz obohatenej o dramatizáciu pašiových udalostí sa zúčastnil Otec arcibiskup Alojz Tkáč a nechýbali ani elektronické médiá.

10. apríl

Naša farnosť dvakrát po sebe vypredala kino Úsmev pri príležitosti uvedenia filmu „Umučenie Krista“.

10. jún

Začala sa prvá, historická púť našej farnosti do Poľska na trase Kalvária Zebrzydovská, Krakov – Lagievniky, Čenstochova, Wadovice, Vielička, Osvienčim. Z tejto púte si priniesla naša farnosť relikvie sestry Faustíny Kowalskej 1. stupňa.

4. júl

Do Levoče dorazila prvýkrát skupina peších pútnikov z našej farnosti na národnú púť Slovákov.

1. september

Otvorili sa brány Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, ktorá spojila už fungujúce gymnázium s novozaloženou Cirkevnou základnou školou na Čordákovej ulici.

V tomto mesiaci rozbehli naplno svoju činnosť na sídlisku štyri sestry saleziánky.

14. november

Uskutočnil sa prvý verejný koncert speváckeho zboru sv. Faustíny, ktorý doposiaľ účinkoval bez mena a iba v rámci bohoslužieb.

 

Rok 2005

21.januára

Začalo v našej farnosti svoju činnosť Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“

2. apríla

Aj naše spoločenstvo sa rozlúčilo s pápežom Jánom Pavlom II., ktorý odišiel do večnosti

19. apríla

Kardinál Ratzinger bol zvolený za 265. nástupcu sv. Petra

24. mája

Začala svoju činnosť v našej farnosti Farská charita založená na dobrovoľníckej báze

10. júna

Naša farnosť zorganizovala v poradí druhú púť do Poľska na trase Kalwaria Zebrzydowska – Krakow – Czestochowa – Wieliczka.

24. júna

Navštívil kláštor Bosých Karmelitánok pomocný biskup Bernard Bober pri príležitosti 10. Výročia činnosti rádu karmelitánok na našom sídlisku.

30. júna

Od nášho Karmelu sa vydali naši pútnici na ďalší ročník pešej púte do Levoče

9. júla

Mládež farnosti spolu so sestrami Saleziánkami organizovala pobytový tábor pre deti v Juskovej Voli

11. augusta

V Kolíne nad Rýnom sa začalo Svetové stretnutie mládeže, ktorého sa zúčastnila aj skupinka z našej farnosti

24. septembra

Naša farnosť usporiadala nultý ročník festivalu kresťanskej hudby ADONAI Fest

 

19. októbra

Sa konal v telocvični Cirkevnej školy prvý ročník farského volejbalového turnaja „Catholic open“

December

V rámci adventných besied sme u nás privítali MUDr. Ivana Mendela z Centra pre liečbu drogových závislostí a farára zo Žakoviec Maroša Kuffu.

Počas roka

Sme v rámci turistiky navštívili Zádielskú dolinu a jaskyňu Zlú Dieru nad Lipovcami, usporiadali tradičný fašiangový Ples, Majáles a svojimi dvoma koncertmi nás potešil náš nevidiaci klavirista Janko Krekáň.

 

Rok 2006

27. februára

Na druhý deň po skončení farského fašiangového plesu nasadli niektoré farníčky ešte s plesovým účesom do autobusu, ktorým sme sa vydali na púť do Ríma.

5. marca

Náš spevácky zbor sv. Faustíny bol pozvaný Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva do Nižného Hrušova na slávenie sv. omše spolu s pomocným biskupom Stanislavom Stolárikom. Pri tejto bohoslužbe otec biskup požehnal obraz a oltár Božieho Milosrdenstva

14. apríla

Zastavenia tradičnej krížovej cesty na Veľký piatok v prírode za účasti asi 500 veriacich pripravili rodiny našej farnosti

22. apríla

V predvečer odpustovej slávnosti Božieho Milosrdenstva uviedla mládež v priestoroch Cirkevnej školy s veľkým úspechom muzikál „Ježišova hádanka“

23. apríla

Na odpustovej slávnosti sme privítali ako hosťa nášho bývalého farára Andreja Ferka a požehnal sa zvon Božieho Milosrdenstva.

Počas roka

Sme ako peší turisti navštívili Zádiel, Sivec, Rysy, Kriváň, Téryho chatu, Priečne sedlo a Zbojnícku chatu a samozrejme peši putovali do Levoče. Ako cykloturisti putovali mládežníci do Gaboltova a opäť do Levoče na trojdňové stretnutie mládeže.

Na našom sídlisku začala nadácia DEDO a spoločnosť Úsmev ako dar s rekonštrukciou priestorov bývalej materskej školy na Hemerkovej ulici na Centrum pre obnovu rodiny pre opustené, týrané matky s deťmi

14. mája

Prispela svojim programom na Majálese aj naša cirkevná Materská škola

júl a august

Mládež a saleziánky pripravili pre deti dva turnusy pobytového tábora a to v Gelnici a Slovenskom Raji.

V roku 2006 pokročili stavebné práce tak, že Farské Pastoračné Centrum bolo pripravené na kolaudáciu.

V septembri

Sa konal ďalší ročník open air festivalu Adonai Fest – prehliadky kresťanskej hudby

 

Rok 2007

24. februára

Otec arcibiskup Alojz Tkáč požehnal a uviedol do prevádzky Farské Pastoračné Centrum

12. mája

V predvečer Dňa matiek mesto Košice ocenilo výnimočné mamy v našom meste a medzi nimi bola aj naša farníčka, matka ôsmych detí p. Beáta Takáčová.

26. mája

V predvečer Turíc sa farskej opekačky a hier s ňou spojenými na lúke pri vodárni  zúčastnilo 60 ľudí

2. júna

Odišli deti s animátormi na týždenný letný tábor do Kojšova

15. júla

Sa začal tábor pre mládež v Batizovciach

1. septembra

V telocvični na Čordákovej ulici  prebiehal druhý ročník farského volejbalového turnaja

 

2. októbra

Zamierili cez Turín, Lurdy, San Sebastian a Santiago de Compostella farskí pútnici do Fatimy

13. októbra

Obsadil náš mládežnícky futbalový tím druhé miesto na Arcidiecéznom futbalovom turnaji v Prešove

19. októbra

Absolvovali mladí z našej farnosti trojdňovú duchovnú obnovu v Obišovciach

Počas roka

Sme si niekoľkokrát obuli turistické topánky a navštívili sme chatu na Lajoške, Zádiel, Sninský kameň a Slovenský Raj

Ulica Lechkého vedúca smerom ku kláštoru bola premenovaná na ulicu Jána Pavla II.

Uskutočnil sa tradičný Fašiangový ples, Majáles, Adonai Fest, pešia púť do Levoče, prímestské tábory pre deti a šarkaniáda

Stavba kostola

V tomto roku sa začali „ťahať“ múry na severnej strany, kde bude sakristia a započalo sa so stavbou chóru

 

Rok 2008

6. januára

Opäť raz koncertoval spevácky zbor sv. Faustíny

17. februára

Odvysielalo Rádio Lumen rozhovor spojený s  prezentáciu autorského albumu nášho farského pianistu Janka „Johny“ Krekáňa

29. marca

Sme opäť raz usilovnými rukami premenili stavenisko kostola na priestor vhodný pre slávenie odpustovej slávnosti. Hlavným celebrantom bol prof. Anton Fabián

29. júna

Sa uskutočnil letný pobytový tábor pre deti v Gelnici Turzove

 

28. júla

Si mládež mohla „oťukať“ nového kaplána Martina Novotného na štvordňovom mládežnickom tábore v Slovenskom Raji

13. septembra

Sme pokračovali v už tradičných a populárnych pútiach do Poľska

29. októbra

Zavítala do Farského Pastoračného centra pojazdná „transfúzka“, aby dobrovoľníkom z farnosti spustili sympatické sestričky niekoľko deci vzácnej tekutiny

25. decembra

Navštívili naše príbytky koledníci Dobrej Noviny pod vedením kaplána Milana Tomka – inak aj šikovného harmonikára

Počas roka

Naši turisti vyšliapali na vrch Roháčka, Vysoký vrch a na Jánošíkovú baštu a birmovanci v rámci svojej prípravy zavítali do Krakova.

Opäť sme ponúkli farníkom a obyvateľom sídliska možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia na Fašiangovom plese, Majálese a Adonai Feste, OZ Laura s animátormi pripravili pre sídliskové deti dva prímestské tábory a šarkaniádu, mládež opäť putovala peši do Levoče

31.december

Mládež si úspešne zorganizovala silvestrovskú zábavu v klubovni Mestskej časti

 

Rok 2009

Bol vyhlásený za rok sv. Pavla

4. januára

Koncertoval náš spevácky zbor sv. Faustíny v Bystery

21. januára

Sa mládež odobrala na oddychovo duchovnú víkendovku na Drienicu

17. februára

Sme si pripomenuli 5. výročie založenia Cirkevnej škôlky

 

21.februára a 29. mája

Pripravila farnosť duchovnú obnovu pre mladých v Raslaviciach a Šaci

Vo februári a marci

Prezentovali mladí pod vedením kaplána Milana Tomka divadelné predstavenie „Márnotratný syn“

Vo februári

Obsadilo naše miešané družstvo chlapcov a dievčat druhé miesto na arcidiecéznom volejbalovom turnaji v Prešove

20. apríla

Zavítala na FPC opäť pojazdná transfúzna stanica a farníci darovali krv

8. mája

Navštívila Krakov a okolie ďalšia skupinka našich birmovancov

13. júna

Putovala naša farnosť peši z nášho sídliska do kostola s. Petra a Pavla v Kavečanoch pri príležitosti ukončenia roku sv. Pavla

22. augusta

Usporiadalo Ružencové bratstvo našej farnosti púť do Litmanovej

21. septembra

Sa pútnici z našej farnosti vydali na púť „Po stopách sv. Pavla“ do Grécka

13. - 22. novembra

Prebehol v našej farnosti „Týždeň cirkvi pre mladých“ s bohatým programom každý deň, kde nechýbali modlitby, ani „čaj s kňazom“, či večer pri pizzi a diskotéka.

Stavba kostola

Počas roka sa úplne ukončila tzv. „spodná časť“ kostola a čakala nás úloha z najnáročnejších – strecha

Konali sa tiež tradičné podujatia Fašiangový ples, Majáles, Adonai Fest, pešia púť do Levoče, prímestské tábory pre sídliskovú mládež a šarkaniáda

 

 

Rok 2010

10. januára

Pripravila divadelná družina pri našej cirkevnej škole pod vedením sestry Daniely FMA predstavenie Vianoce v meste XY. Po jeho skončení sa prítomným takisto s veľkým úspechom odprezentovala takmer rodinná cimbalovka „Takáčovci“ doplnená hosťujúcimi umelcami zo školských radov.

19. – 21. februára

Ponúkla farnosť možnosť duchovnej obnovy pre mládež vo vlastných priestoroch FPC

13. marca

Zasa konalo svoju duchovnú obnovu Ružencové bratstvo, ktorú viedol dominikán páter Šimon Tyrol

5. apríla

Na Veľkonočný pondelok začal svoju 30 dňovú 800 kilometrovú pešiu púť do Santiaga de Compostella náš farník Daniel Rusnák

16. mája

Sa v školskej jedálni na Čordákovej uskutočnila prezentácia súčasného stavu na vstavbe kostola a riešilo sa jej ďalšie financovanie. Vytvorilo sa spoločenstvo pravidelných prispievateľov s názvom „Koráb“

22. mája

Školské divadelné združenie uviedlo ďalšiu hru s názvom „Vstupenka do raja“ o problematike drogovej závislosti

18. júna

Bol vysvätený za diakona náš farník Miroslav Liška

9. júla

Sme sa vybrali na farskú dovolenku do talianskeho letoviska Benedetto del Tronto, v rámci ktorej sme navštívili aj  Assisi, Lancano, Loreto, San Giovanni Rotondo a Rím

V septembri

Naše OZ Prameň Života v spolupráci s Mestskou časťou prvýkrát zorganizovalo celo sídliskovú zbierku použitého šatstva a obuvi

17.októbra

Datujeme začiatok výstavby konštrukcie strechy kostola a jej opláštenia

26. októbra

Sa uskutočnil ďalší odber krvi vo Farskom pastoračnom centre

21. novembra

Sme pozvali farníkov do školskej jedálne na „Čaj o štvrtej“ s podtitulom „ Farnosť má talent“. Na tomto podujatí sa predstavili umelecké talenty našej farnosti

V advente

Usporiadali naša farnosť a Spojená škola sv. Košických mučeníkov podujatie „Čas štyroch sviec...“. Hosťami boli Mons, Bernard Bober, Vladimír Štefanič, Martin Husovský a Ján Figeľ

V decembri

Začalo svoju činnosť na našom sídlisku a v našej farnosti Materské centrum Haliganda

Počas roka

Vystúpili naši turisti na vrch Minčol, Jánošíkovú baštu a prešli Prielom Hornádu v Slovenskom Raji.

Uskutočnili sa aj tradičné podujatia ako Fašiangový ples, Majáles, pešia púť do Levoče, prímestské tábory pre deti, šarkaniáda a Adonai Fest

 

Rok 2011

7.januára

Mládež farnosti v spolupráci s OZ Laura usporiadala prvýkrát podujatie „Kasíno u troch kráľov“

V priebehu zimných mesiacov

sa intenzívne pokračovalo v stavbe skeletu a oplášťovania strechy kostola, ktoré sa ukončilo začiatkom februára

V pôstnom období

Mali možnosť diváci v mnohých blízkych aj vzdialenejších farnostiach zhliadnuť hudobno poetické pásmo s názvom „Modlitba Magdalény“ autorského tria Martin Gnip – námet, Vladimír Štefanič – autor poémy a našej farníčky Zuzky Eperješiovej – autorka piesní

30. apríla

Odpustová slávnosť Božieho milosrdenstva sa konala prvýkrát v histórii už pod strechou kostola

V priebehu roka

Sa presťahovala naša Materská škôlka z Hemerkovej ulice do budovy Spojenej cirkevnej školy

Turisti navštívili Plejsy, Sivec a Kojšovu Hoľu

Rádio Lumen začalo s prenosmi vešpier a modlitby v Hodine milosrdenstva z našej farnosti

25. júna

Odslúžil svoju primičnú omšu v našom kostole náš rodák Miro Liška

V lete

Usporiadala naša farnosť detský letný tábor v Kysaku

Konalo sa tiež Svetové stretnutie mládeže v Madride, ktorého sa zúčastnil aj zopár mladých z našej farnosti

21. – 23. októbra

Usporiadala Kongregácia Matky Božieho Milosrdenstva duchovné cvičenia pre združenie Apoštolov BM „Faustínum“ z našej farnosti v Dolnom Smokovci

24. decembra

 Vianoce sme prvýkrát slávili v priestore nášho kostola

26. decembra

Koncertoval v našom kostole Zbor sv. Faustíny a umelci zo Spojenej cirkevnej školy

Počas roka

Uskutočnili sa aj tradičné podujatia ako Fašiangový ples, Majáles, pešia púť do Levoče, cyklo púť do Gaboltova, prímestské tábory pre deti, šarkaniáda a Adonai Fest

 

Rok 2012

7. januára

Mládež a OZ Laura pozvali mladých na druhý ročník „Kasína u troch kráľov“

3. marca

Sme sa mali možnosť v našej farnosti pokloniť relikviám sv. Cyrila

 

30. marca – 1. apríla

Organizovala naša farnosť duchovné cvičenia pre farníkov v Herľanoch

17. a 23. júna

Odslúžili svoje primičné sv. omše ďalší naši dvaja farníci – Ľubomír Miškovič a Vladimír Klešč

22. – 27. júla

Boli Košariská v Slovenskom Raji svedkom letného tábora pre deti, ktoré zorganizovalo OZ Laura spolu s animátormi z radov mládeže

1. septembra

Bol slávnostne konsekrovaný po 12 rokoch výstavby náš farský kostol Božieho Milosrdenstva

1. septembra

Uplynulo 10 rokov od založenia Cirkevného gymnázia na našom sídlisku

7. – 16. septembra

Sa po roku naši farníci rozhodli stráviť opäť spoločnú dovolenku, tentoraz v  talianskej Tirrenii v Toskánsku, počas ktorej sme navštívili aj Pizzu a Florenciu

V septembri

Oslávil náš farský časopis dvadsiate narodeniny

Od novembra

Začali prebiehať na fare Biblické stretnutia pre laikov

Počas roka

Sa stali cieľom našich turistických potuliek Slovenský Raj – tiesňava Suchá Belá a dvakrát Vysoké Tatry – Poľský Hrebeň a Zamkovského Chata

Uskutočnili sa tiež tradičné podujatia ako Fašiangový ples, Majáles, pešia púť do Levoče, prímestské tábory pre deti, šarkaniáda, zbierky šatstva a Adonai Fest

 

Rok 2013

Na prelome rokov

Sa zúčastnila skupinka mládeže z našej farnosti Ekumenického stretnutia mládeže v Ríme s názvom „Púť dôvery na zemi“

3.februára

Zahájil otec arcibiskup Bernard Bober verejnú úctu relikvii krvi bl. Jána Pavla II. v kaplnke sestier Bosých Karmelitánok

11. februára

Abdikoval pápež Benedikt XVI

Vo februári

K nám zavítal misionár v Hondurase, vdp. Štefan Jaššo, rodák zo Skároša

13. marca

Konkláve kardinálov zvolilo za pápeža kardinála Jorge Maria Bergoglia

7. apríla

Sme bohatým duchovným a kultúrnym programom slávili náš odpust, prvýkrát v konsekrovanom kostole

23. mája

Spojená škola spolu s farnosťou usporiadali púť do Poľska na tradičnej trase cez Krakow, Kalwariju Zebrzydowsku, Wadowice, Wieliczku, Oswiecim a Czestochowu

1. septembra

Sa uskutočnil na nádvorí kostola Farský deň spojený s Adonai festom pri príležitosti prvého výročia konsekrácie kostola

2. septembra

Začala svoju činnosť pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov Základná umelecká škola

8. septembra

Odštartovala farská púť do Assisi a Ríma, ktorej sa zúčastnilo takmer 90 farníkov

22. septembra

Privítala naša farnosť účastníkov Pochodu za život zo Spišskej diecézy na čele s ich pomocným biskupom Andrejom Imrichom, ktorý v našom kostole odslúžil sv. omšu

2. novembra

Privítala aj naša farnosť účastníkov Potuliek mestom Košice, ktoré tentoraz ich autor, Milan Kolcun usporiadal na našom sídlisku a predstavil tak Košičanom Karmel a náš kostol

 

18. decembra

Boli pri príležitosti 30 rokov osídlenia sídliska ocenení cenou Mestskej časti Košice – KVP naši farníci p. Beáta Takáčová za príkladný rodinný život matky ôsmych detí, p. Marián Lukáč – operný spevák za príkladnú reprezentáciu sídliska a mesta na poli kultúry a OZ Laura za dlhodobú prácu s mládežou sídliska

Počas roka

Sa tiež uskutočnili tradičné podujatia ako Kasíno u troch kráľov, Fašiangový ples, Majáles, pešia púť do Levoče, prímestské tábory pre deti, šarkaniáda, zbierky šatstva a výlet do Vysokých Tatier