BIRMOVANIE

Sviatosť birmovania môžu v našej farnosti prijať veriaci starší ako šestnásť rokov po náležitej príprave. 

Na prípravu sa záujemci prihlásia písomne vo farskej kancelárii. Prebieha formou katechetických prednášok a stretnutí v animačných skupinkách. Končí sa záverečným rozhovorom a odporúčaním animátora. Dĺžka prípravy je teda individuálna a závisí od aktivity a jasnosti postojov birmovanca.

Predpokladá sa, že birmovanec má primerane jasno o katolíckom náboženstve, že prijíma sviatosti a prejavuje bežné katolícke náboženské návyky.

 

 

Základné modlitby a pravdy, ktoré má poznať každý veriaci spamäti:

 

ZÁKLADNÉ MODLITBY

 

Katolícky pozdrav:

 

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky. Amen.

 

 

 

Prežehnanie:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

 

Modlitba Pána:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého. Amen.

 

 

 

Anjelské pozdravenie:

 

Zdravas, Mária, milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu smrti našej.

Amen.

 

 

 

Chvála najsvätejšej Trojice:

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,

i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

 

Modlitby pri stolovaní

 

Pred jedlom:

 

Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať.

Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Po jedle:

 

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 

 

Modlitba k anjelovi strážcovi:

 

Anjel Boží, strážca môj,

prosím ťa, vždy pri mne stoj,

pomocnú mi ruku daj,

vo všetkom mi pomáhaj,

aby som vždy v každej chvíli,

viedol život Bohu milý,

a tak tebou chránený,

bol raz v nebi spasený. Amen.

 

 

 

Modlitba k Panne Márii:

 

Pod tvoju ochranu sa utiekame,

svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

 

 

Apoštolské vyznanie viery:

 

Verím v Boha,

Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Panny Márie,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

 

 

 

Anjel Pána:

 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas, Mária....

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas, Mária....

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Zdravas, Mária....

 

V.: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.

R.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa. – Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

 

Raduj sa nebies Kráľovná:

 

Raduj sa nebies Kráľovná, aleluja.

Lebo koho si nosila, aleluja.

Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

 

V.: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

R.: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

 

Modlime sa. – Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša

Krista potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky

Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

 

 

Hlavné prikázanie: (Lk 10, 27-28)

 

Milovať budeš Pána, svojho Boha,

celým svojím srdcom,

celou svojou dušou,

celou svojou silou

a celou svojou mysľou

a svojho blížneho ako seba samého.

 

 

 

Desatoro Božích prikázaní:

 

1.Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

2.Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3.Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

4.Cti svojho otca i matku svoju.

5.Nezabiješ.

6.Nezosmilníš.

7.Nepokradneš.

8.Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

9.Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

10.Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

 

 

 

Pätoro cirkevných prikázaní:

 

1.V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.

2.Zachovávať prikázané dni pokánia.

3.Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.

4.Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.

5.Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

 

 

Sviatosti:

 

Krst

Birmovanie

Sviatosť Oltárna – Eucharistia

Sviatosť zmierenia – Spoveď

Pomazanie chorých

Posvätenie kňazstva

Manželstvo

 

 

 

Sedem darov Ducha Svätého:

 

1. Múdrosti

2. Rozumu

3. Rady

4. Sily

5. Poznania

6. Nábožnosti

7. Bázne voči Bohu

 

 

 

Šesť hlavných právd:

 

1. Boh je len jeden.

2.V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3.Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4.Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5.Duša človeka je nesmrteľná.

6.Božia milosť je na spásu potrebná.

 

 

 

Prikázané sviatky na Slovensku

 

25. december: Narodenie Pána Ježiša

1.január: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

6.január: Zjavenie Pána

štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli: Nanebovstúpenie Pána

štvrtok po Najsv. Trojici: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

29. jún: Sv. Petra a Pavla, apoštolov

15. august: Nanebovzatie Panny Márie

1. november: Všetkých svätých

8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 

 

 

Sedem hlavných hriechov:

 

pýcha

lakomstvo

závisť

hnev

smilstvo

obžerstvo

lenivosť

 

 

 

Cudzie hriechy

 

1. Dávať iným radu na hriech

2. Povzbudzovať iných na hriech

3. Iným kázať hrešiť

4. Súhlasiť s hriechom iných

5. Pomáhať pri hriechu iných

6. Mlčať pri hriechu iných

7. Zastávať hriechy iných

8. Netrestať hriechy iných

9. Chváliť hriechy iných;

 

 

 

Do neba volajúce hriechy

 

1. Úmyselná vražda

2.Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt

3.Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu;

 

 

 

Hriechy proti Duchu Svätému

 

1.Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo

2.Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si

3.Odporovať poznanej zjavenej pravde

4.Závidieť blížnemu milosť Božiu

5.Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu

6.Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti