BIRMOVANIE

Sviatosť birmovania môžu v našej farnosti prijať veriaci starší ako štrnásť rokov po náležitej príprave. Sviatosť vysluhuje biskup podľa programu, ako ho stanovuje arcibiskupstvo a to spravidla v jeseni príslušného roka.

Na prípravu sa záujemci prihlásia písomne vo farskej kancelárii. Prebieha formou katechetických prednášok a stretnutí v animačných skupinkách. Končí sa záverečným rozhovorom a odporúčaním animátora.Dĺžka prípravy je teda individuálna a závisí od aktivity a jasnosti postojov birmovanca.

Predpokladá sa, že birmovanec má primerane jasno o katolíckom náboženstve, že prijíma sviatosti a prejavuje bežné katolícke náboženské návyky.

 

 

Základné modlitby a pravdy, ktoré má poznať každý veriaci spamäti:

 

ZÁKLADNÉ MODLITBY

Katolícky pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky. Amen.

 

Prežehnanie:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého. Amen.

 

Anjelské pozdravenie:

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.

Amen.

 

Chvála najsvätejšej Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,

i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Modlitby pri stolovaní

Pred jedlom:

Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať.

Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Po jedle:

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Modlitba k anjelovi strážcovi:

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj, pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen.

 

Modlitba k Panne Márii:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od

našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás

vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Apoštolské vyznanie viery:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,

jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa

z Panny Márie, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol

pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na

nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých

i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo

svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Anjel Pána:

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas, Mária....

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas, Mária....

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Zdravas, Mária....

V.: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.

R.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. – Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Raduj sa nebies Kráľovná:

Raduj sa nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

V.: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

R.: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa. – Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša

Krista potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky

Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Hlavné prikázanie: (Lk 10, 27-28)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

 

Desatoro Božích prikázaní:

1.Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im

klaňal.

2.Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3.Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

4.Cti svojho otca i matku svoju.

5.Nezabiješ.

6.Nezosmilníš.

7.Nepokradneš.

8.Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

9.Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

10.Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

 

Pätoro cirkevných prikázaní:

1.V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.

2.Zachovávať prikázané dni pokánia.

3.Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.

4.Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.

5.Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Sviatosti:

Krst; Birmovanie; Sviatosť Oltárna – Eucharistia; Sviatosť zmierenia – Pokánie; Pomazanie chorých; Posvätenie kňazstva; Manželstvo

 

Sedem darov Ducha Svätého:

1. Múdrosti; 2.Rozumu; 3.Rady; 4.Sily; 5.Poznania; 6.Nábožnosti; 7.Bázne voči Bohu

Šesť hlavných právd:

1.Boh je len jeden.

2.V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3.Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4.Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5.Duša človeka je nesmrteľná.

6.Božia milosť je na spásu potrebná.

 

Prikázané sviatky

25. december: Narodenie Pána Ježiša; 1.január: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky ; 6.január: Zjavenie Pána; štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli: Nanebovstúpenie Pána; štvrtok po Najsv. Trojici: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; 29. jún: Sv. Petra a Pavla, apoštolov; 15. august: Nanebovzatie Panny Márie; 1. november: Všetkých svätých; 8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 

Sedem hlavných hriechov:

pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť

 

Cudzie hriechy

1.Dávať iným radu na hriech; 2.Povzbudzovať iných na hriech; 3.Iným kázať hrešiť; 4.Súhlasiť s hriechom iných; 5.Pomáhať pri hriechu iných; 6.Mlčať pri hriechu iných; 7.Zastávať hriechy iných; 8.Netrestať hriechy iných; 9.Chváliť hriechy iných;

 

Do neba volajúce hriechy

1. Úmyselná vražda; 2.Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt; 3.Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu;

 

Hriechy proti Duchu Svätému

1.Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo; 2.Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si; 3.Odporovať poznanej zjavenej pravde; 4.Závidieť blížnemu milosť Božiu; 5.Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu

6.Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti