PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Rodičia, ktorí chcú, aby ich deti pristúpili k prvému svätému prijímaniu, nech sa zapíšu vo farskej kancelárii do konca septembra.

Príprava na prvé sväté prijímanie v našej farnosti pozostáva:

1. zo stretnutí detí v skupinkách, podľa toho ako ich rodičia prihlásia s ohľadom na ich školský a krúžkový program

2. z účasti rodičov na katechézach pre rodičov raz mesačne

 

Prirodzene sa predpokladá, že deti sú v rodine vedené a vychovávané v katolíckom ovzduší.

Osobitne sa sleduje, či prichádzajú v nedele a prikázané sviatky na svätú omšu a či škole navštevujú hodiny katolíckej náboženskej výchovy. 

 

Kódex kánonického práva:


Kán. 913 - § 1. Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Kán. 914 - Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

 

 


 

  • stretnutie rodičov bude v stredu 21. septembra 2016 o 19.00 hod. v kostole