PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Príprava na prvú sv. spoveď a prijatie Eucharistie

 

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenný náboženský život vašej rodiny, zvlášť nedeľná sv. omša, a váš osobný príklad. Pomáha tomu náboženská výchova v škole, na ktorú ste vaše dieťa prihlásili. Vaše deti ale ešte potrebujú objaviť a začleniť sa do rodiny Kristovej Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou stretávame vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju potrebujeme

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Vaše deti prichádzajú do obdobia života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním Sviatosti oltárnej a Sviatosti pokánia (sv. spovede) po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.

Vaše dieťa môžete prihlásiť do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, podľa usmernení Katolíckej cirkvi a na základe rozhodnutia nášho diecézneho biskupa (Dokumenty diecéznej synody košickej arcidiecézy, 2006), má prebiehať vo farnosti, do ktorej patríme podľa bydliska a nie podľa toho, kam dieťa chodí do školy. Tiež nestačí, aby dieťa navštevovalo 3. ročník ZŠ a automaticky bolo považované za pripravené na tieto sviatosti. Preto naša farská príprava je zložená z aktivít, ktorými sa snažíme pomôcť rodičom v náboženskej výchove ich detí, deťom dobre sa pripraviť na sviatostný život a začleniť ich do spoločenstva Cirkvi. Od rodičov očakávame nielen súhlas s priebehom a rešpektovanie prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti, ale aj spoluzodpovednosť a ochotu aktívne sa zapojiť, k čomu sa rodičia osobne zaviazali pri krste dieťaťa.

Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný úžitok, je nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa pripravujú ich deti. Rodičia sú tiež zodpovední za to:

a) aby sa ich dieťa zúčastňovalo na detských sv. omšiach každý týždeň;

b) aby ich dieťa navštevovalo hodiny náboženskej výchovy v škole a aby malo primerané náboženské vedomosti;

c) aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na stretkách so svojím animátorom;

d) aby sa sami zúčastňovali stretnutí rodičov raz v mesiaci;

e) aby prihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ.

 

 

Našu farskú prípravu tvoria:

1. vedenie a výchova v kresťanskom duchu v rodinách - je to osobná úloha rodičov, ktorá je predpokladom dobrej prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti a jej nutnou podmienkou je účasť na sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a tiež prijímanie sviatostí rodičmi. Účasť na sv. omšiach nekontrolujeme (ani podpismi, ani pečiatkami, ani inak), ale sledujeme, lebo ak chýba, je to vážny dôvod na oddialenie pristúpenia k sviatostiam;

2. stretnutia rodičov detí - pravidelne raz v mesiaci, v menšej skupine s kňazom alebo s animátormi - očakávame účasť oboch rodičov - ich cieľom je podpora rodičov, aby vedeli, ako a o čom hovoriť s deťmi pri náboženskej výchove, povzbudiť ich osobnú vieru a tiež inšpirovať a oživiť ich rodinný náboženský život;

3. stretká detí v malých spoločenstvách - pravidelne raz v týždni popoludní, v malej skupinke vedenej animátormi - účasť detí je nutná (vytvárame ich s ohľadom na ich školský a krúžkový program) – cieľom je vytvorenie malého kresťanského spoločenstva, v ktorom sa deti spolu modlia, čítajú Sv. Písmo, zdieľajú a vedú ku kresťanským životným postojom.

4. náboženská výchova v škole - dieťa má byť prihlásené rodičmi na náboženskú výchovu od 1. až do 9. ročníka ZŠ - cieľom vyučovania v škole je odovzdanie vedomostí o kresťanskej identite a kresťanskom živote (preto odporúčame prihlásiť deti na Cirkevnú ZŠ, kde sa celé vyučovanie nesie v tomto duchu) - deti ho majú absolvovať ako iné predmety: úspešne získať ponúkané vedomosti (ak vedomosti chýbajú, nemôže síce prepadnúť, ale ani nerastie vo viere);

5. liturgická formácia - sv. omše pre všetky deti - každú stredu večer vo farskom kostole - účasť detí je potrebná, najlepšie aj s rodičmi - cieľom je spoločne sláviť našu vieru, priblížiť deťom sv. omšu, naučiť ich aktívne sa do liturgie zapájať a lepšie jej rozumieť - preto je dôležité, aby rodičia privádzali deti do kostola od malička, aby si „zvykli“ na prostredie a vedeli, čo sa robí a nerobí v kostole;

Rodičia berú na vedomie, že pre nezáujem či nedbalosť sa dieťaťu predĺži príprava alebo ju bude musieť opakovať.